پرسش و پاسخ در مورد بیمه هاي آتش سوزی

طرح جامع آسايش خانه وخانواده

در اين طرح بيمه دانا تعهد مي كند كه ساختمان وتاسيسات واثاثيه منزل مسكوني افراد را درمقابل خطرات آتش سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، سرقت اثاثيه، زلزله ونيز مسئوليت بيمه گذار درقبال اشخاص ثالث (همسايگان همجوار ناشي از خطرات آتش سوزي و انفجار)) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزينه اجاره واسكان موقت بيمه گذار وافرادخانواده وي تحت پوشش قرار دهد.

 

 سرمایه پایه مورد تعهد برای خطرات فوق

1-       ساختمان و تاسیسات        در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله                           حداقل تا مبلغ    30.000.000ریال

2-       اثاث منزل                       در مقابل خطرهای آتش سوزی،انفجار، صاعقه و سیل وزلزله بطور کلی               حداقل تا مبلغ    10.000.000ریال

3-       اثاث منزل                       در مقابل خطر سرقت(طبق فهرست اعلامی بیمه گذار )                                 حداقل تا مبلغ   10.000.000ریال

4-       خسارت وارده به اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) در نتیجه وقوع حریق و یا انفجار                             حداقل تا مبلغ   20.000.000ریال

5-       فوت و نقص عضو: در اثر وقوع خطرهای آتش سوزی،انفجار،صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ                                                                                                                                  10.000.000ریال

برای چند نفر  تا مبلغ                                                                                                                                40.000.000ریال

6-       هزینه پزشکی: اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه ناشی از خطرات حریق، انجار، صاعقه و سیل

برای یک نفر تا مبلغ                                                                                                                                    1.000.000ریال

برای چند نفر تا مبلغ                                                                                                                                    4.000.000ریال

7-      هزینه اجاره و اسکان موقت: حداکثر تا مبلغ                                                                                                    6.000.000ریال

 

توجه1:

حق بيمه سالانه درمقابل خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار وسيل براي سرمايه هاي فوق 000ر29 ريال

حق بيمه سالانه درمقابل خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار،وزلزله وسيل براي سرمايه هاي فوق 000ر57 ريال

حق بيمه سالانه درمقابل خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار،سرقت وسيل براي سرمايه هاي فوق 000ر89 ريال

حق بيمه سالانه درمقابل خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل ،زلزله وسرقت براي سرمايه هاي فوق 000ر117 ريال

 

·         لازم به ذكراست چنانچه سرمايه افزايش يابد، به تناسب آن حق بيمه متعلقه نيز افزايش مي يابد .

·         صدور بیمه نامه با اعمال 30 درصد تخفیف امکان پذیر است.

·         حق بیمه های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 

توجه2:

ارائه پوشش خطرات اصلي و سيل و زلزله جهت ساختمان و لوازم اثاثيه (بند1و2 پيشنهاد) بدون محدوديت سرمايه و برابر نظر بيمه گذار و به قيمت واقعي امكان پذير بوده و سرمايه رديفهاي 3 الي 6 نيز تا 10برابر قابل افزايش مي باشد. 

 توجه3:

درصورت افزايش تعهدات مورد بيمه، سقف هزينه اجاره و اسكان موقت براي هرماه معادل000ر000ر1 ريال وحداكثر تا مبلغ 000ر000ر6 ريال براي مدت 180 روز مي باشد. لازم به ذكراست تعهد مذكور براي كليه ضرايب يكسان خواهدبود.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:20  توسط اداره صدور بيمه آتش سوزي  |